เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจ OIT

เผยเเพร่เมื่อ 1033 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจ OIT
1. เอกสารหมายเลข 1 ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2. เอกสารหมายเลข 3 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ข้อมูล  ณ 20 มี.ค. 2562)