การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 กุมภาพันธ์ 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 1710 เข้าชม

กองนโยบายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม นักวิจัยโครงการ ITA โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมครั้งนี้