นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (15 พฤศจิกายน 2560)

             กองนโยบายและแผนจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานของส่วนราชการในครั้งนี้ด้วย