เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 417 เข้าชม

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารประกอบการประชุม
1.กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
2.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (ไฟล์นำเสนอ) ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) ดาวนโหลด
4.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ดาวน์โหลด
5. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด