แบบเก็บข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

เผยเเพร่เมื่อ 94 เข้าชม

ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบเก็บข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง

ข้อ 3.5, 3.6 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิก
ข้อ 4.4, 5.5, 5.6, 5.7, 7.1 ทุกคณะ คลิก
ข้อ 4.1, 4.2, 4.3 งานบริหารบุคคลและนิติการ คลิก
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 6.1, 6.2, 7.2 กองนโยบายและแผน คลิก
ข้อ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา คลิก