ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 (16 มกราคม 2563 )

เผยเเพร่เมื่อ 463 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.15 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร