แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยเเพร่เมื่อ 376 เข้าชม
  1. อว 0621.01 (2)/ว 16 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดาวน์โหลด
  2. แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ สำหรับคณะ/สำนัก/สถาบัน ดาวน์โหลด