ประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (11 กรกฎาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 976 เข้าชม

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมมอบนโยบายการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนั้นเป็นการชี้แจงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกรอบการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดำเนินการโดย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ
3. นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563