คู่มือปฎิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานวิจัย

  • คู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ 
    ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ดาวน์โหลด
  • แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดาวน์โหลด
  • รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
  • คู่มือ การจัดทำรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
  • คู่มือปฏิบัติงาน แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด