หัวข้อข่าว

สรุปผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมิน ITA 62

รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การดำเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

KM คืออะไร ?