หัวข้อข่าว

ปฏิทินกองนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดสกลนคร (21 มิถุนายน 2567)

ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 6 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2571 (3 พฤษภาคม 2567)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สำนักงานอธิการบดี (30 เมษายน 2567)

ประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (9 เมษายน 2567)

การจัดอันดับ (Ranking) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในระดับนานาชาติ

ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (13 กุมภาพันธ์ 2567)

การประเมินการจัดอันดับของ U-Multirank และ THE World University Ranking 2024 )

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics สาธารณรัฐประชาชนจีน (4 มกราคม 2567)