เอกสารทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 1173 เข้าชม

เอกสารแนบ 1  เอกสารทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี
พ.ศ. 2561 – 2564 แก้ไขจากการประชุมในวันพุธที่ 15  พฤษภาคม 2562
เอกสารแนบ 2  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)
เอกสารแนบ 3  ตัวอย่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ