ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

เผยเเพร่เมื่อ 3126 เข้าชม

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) ในการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องนนทบุรี ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายอุทิศ บัวศรี) ได้กล่าวนำชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม รวมทั้งได้กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง “ITA ยุคใหม่ ประเทศไทย 4.0” ซึ่งในการประชุมชี้แจงนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.โดยหัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) ได้ชี้แจงให้ผู้แทนส่วนราชการประเภทองค์กรอิสระ สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์มหิดล บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้ได้ทราบถึงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITA Online) เพื่อใช้สนับสนุนการประเมินให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและประชาชนทั่วไปที่จะใช้ในการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

ลิงค์ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการประเมินทคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการประชุม

  1. ITA ยุคใหม่ ประเทศไทย 4.0 ดาวน์โหลด
  2. การประเมิน ITA หัวหน้าศูนย์ ITA ดาวน์โหลด
  3. ระบบ ITAS 03 ระบบITAS
  4. เล่มตัวอย่างหน้าจอ ITA System ดาวน์โหลด
  5. คู่มือ ITA 2562 ดาวน์โหลด