ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 (28 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 73 เข้าชม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย นางสาวเบญจพร มายูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร (กรอ.จังหวัดสกลนคร) ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 

โดย นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจภายในจังหวัดให้เข้มแข็งทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับจังหวัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฯลฯ