ต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (24 พฤษภาคม 2567)

เผยเเพร่เมื่อ 212 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน 

ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงบประมาณและกิจการพิเศษ นายสะอาด ศิริโชติ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และบุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงบประมาณ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร