ประชุมโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (11 สิงหาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 764 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บูรณาการร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร จัดประชุมโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ดร.สัจจา ฝ่ายคำตา รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น บรรยายพิเศษ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เป้าหมาย SDG 4 และการขับเคลื่อน และนำสู่การปฏิบัติ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม จากนั้นแบ่งกลุ่มปฏิบัติการ (Workshop) และเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ฯลฯ