เอกสารประกอบการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

เผยเเพร่เมื่อ 1252 เข้าชม

เอกสารประกอบการรายงานผลตามตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน

เพื่อใ้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน กองนโยบายและแผนจึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านได้จัดทำเอกสาร ดังมีรายการดังต่อไปนี้

  1. จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน (กำหนดส่งวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559) ดาวน์โหลด
  2. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน (กำหนดส่งวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559)
  3. จัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 12 เดือน (กำหนดส่งวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559) ดาวน์โหลด