ระชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2565 (29 กันยายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 678 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 5/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณา เสนอแนะการกำหนดประเภทเพื่อนำเข้าเป็นเงินคงคลัง