เอกสารประกอบการประชุม ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 2

เผยเเพร่เมื่อ 327 เข้าชม

ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
(ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด