ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM (30 พฤศจิกายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 1411 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM ขึ้น ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการกอง ประธานสาขาวิชา หรือผู้แทนทุกคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ZOOM ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือที่ อว 0224.1/ว 18088 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าใจและเตรียมความพร้อมสู่ระบบการประเมินของ U – Multirank ในลำดับต่อไป