จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 1184 เข้าชม

จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดาวน์โหลด

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดาวน์โหลด

คณะครุศาสตร์ ดาวน์โหลด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด

คณะวิทยาการจัดการ ดาวน์โหลด