ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563

เผยเเพร่เมื่อ 770 เข้าชม

ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA 2563 ดาวน์โหลด

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินมาตรการเตรียมรับสถานการณ์ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องทุ่มเททรัพยากรในการแก้ไขและป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระดมสรรพกำลังทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนี้ควบคู่ไปกับการดำเนินภารกิจปกติ ขณะเดียวกันมาตรการยับยั้งการระบาดภายในประเทศ ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ ทั้งในด้านการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว การงดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเหลื่อมเวลาทำงาน และการปฏิบัติราชการที่บ้านทดแทนภาวะปกติ สำนักงาน ป.ป.ช. ตระหนักว่าการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภารกิจสำคัญเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติภารกิจภายใต้วิกฤตการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างทันการณ์ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นธรรม สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอประกาศขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ที่ >>> https://drive.google.com/file/d/1273la9dlP7fxH0RP8tORVCNmfEWn-QOr/view?usp=sharing