คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 679 เข้าชม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 910/2562
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด