แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยเเพร่เมื่อ 1047 เข้าชม

 1. บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน ที่ อว 0621.01(2)/ว213 วันที่ 13 กันยายน 2562
  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี่วัดความสำเร็จ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร ดาวน์โหลด
 3. แบบฟอร์มแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561 – 2565)(ฉบับทบทวน)
  (ส่งภายในวันที่ 17 กันยายน 2562) ดาวน์โหลด
 4. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ (ส่งภายในวันที่ 17 กันยายน 2562) ดาวน์โหลด
 5. แบบฟอร์มรายละเอียดงบรายจ่าย (ส่งภายในวันที่ 17 กันยายน 2562) ดาวน์โหลด