งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบาย และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการอ้างอิงระเบียบ ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ

ขอให้จัดทำข้อเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภทงบประมาณและประเภทงบรายจ่าย สำหรับกรอกข้อมูลในระบบบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณและแหล่งของเงิน สำหรับกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565