งานวิเคราะห์และงบประมาณ

งานวิเคราะห์และงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2567-2570

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเตรียมแข่งขันการกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๗

ขอความอนุเคราะห์วางแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 – 2570

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564