งานแผนและงบประมาณ

งานแผนและงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ขอความอนุเคราะห์ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทบทวนแผนความต้องการและจัดคำขอตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสงบประมาณแผ่นดิน สำหรับการกรอกใบสั่งซื้อในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รหัสงบประมาณเงินรายได้ และเอกสารเล่มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566