หัวข้อข่าว

ขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณแผ่นดิน (งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน)

รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63)

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – แบบปกติ และในกรณีที่ไม่ใช่การอบรม

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 62 – 30 มิ.ย. 63)

เอกสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Business Continuity Plan – BCP) 2563

แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ขอใช้โครงการ

การเขียนขั้นตอนการทำงานด้วย Flowchat

แบบสำรวจผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562