หัวข้อข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562 (22 พฤศจิกายน 2562)

นิทรรศการแสดงผลงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 (6 พฤศจิกายน 2562)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานกองทุนสวัสดิการ ณ กองนโยบายและแผน (28 ตุลาคม 2562)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกสถานะดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินโครงการ ในระบบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (25 ตุลาคม 2562)

ประชุมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน (7 ตุลาคม 2562)

คู่มือจัดทำต้นทุนหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร