ประชุมร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 พฤษภาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 772 เข้าชม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร