การประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 (2 เมษายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 759 เข้าชม

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน จัดประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนทร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ ผอ.เกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชี้แจงหลักการ วิธีการจัดทำกรอบอัตรากำลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ให้บุคลากรสายวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง จัดทำกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ เพื่อให้คณะทำงานได้รวบรวมและจัดทำข้อมูลส่งส่วนกลางต่อไป