การประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการติดตามเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3 มกราคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 1359 เข้าชม

กองนโยบายและแผนจัดการประชุมการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563และการติดตามเร่งรัดการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมถ่ายทอดแนวนโยบายจากนายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับผิดชอบโครงการ รับทราบ จากนั้นเป็นการบรรยายโดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนทร์ ที่ปรึกษามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร (ด้านการวางแผนและงบประมาณ) ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนางสาวศิวารัตน์ ตรีทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ บรรยายชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าใจถึงหลักเกณฑ์สำคัญ ทิศทางการจัดทำงบประมาณ แหล่งของบประมาณอื่น ๆ และรายละเอียดการจำทำงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ