เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 910 เข้าชม

เอกสารประกอบการจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. แบบฟอร์มจัดทำโครงการแบบย่อ (Project brief)ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่งภายในวันที่ 19 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มจัดทำโครงการแบบย่อ(word) (Project brief)ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(Excel) ส่งภายในวันที่ 19 พ.ย. 2561 ดาวน์โหลด
 3. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
 4. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการคภาค
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายใต้กลไกการดำเนินงาน ก.บ.ภ. ดาวน์โหลด