การจัดทำงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 487 เข้าชม

ด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แต่งตั้งคณะทำงานตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดฯ ตามคำสั่งที่ 12/2561 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย โดยขอให้ใช้แนวทางการพัฒนา แผนงาน/ชุดโครงการตามที่ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลุ่มเมื่อวันที่ 26-28 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ เป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการตามประเด็นการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งโครงการให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  (ส่งให้คณะทำงานแต่ประเด็นยุทธศาสตร์รวบรวมโครงการ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561) เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

เอกสารที่ต้องจัดส่งให้กองนโยบายและแผนรวบรวมโครงการ (15 พฤศจิกายน 2561)