การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 595 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


*******************************************************************************************************************************

 

เอกสารหมายเลข 1  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(แจกหน่วยงานละ 3 เล่ม)  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2  ร่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3  สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ที่หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4  สรุปตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5  แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

Power point การถ่ายทอดตัวชีวัด ดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด