เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

เผยเเพร่เมื่อ 716 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง  การถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม  2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

*********************************************************************    

เอกสารหมายเลข 1  ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผล

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2  ร่าง แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3  แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก สถาบันและบัณฑิตวิทยาลัย

                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4  แบบฟอร์มการรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการของคณะ สำนัก สถาบัน

และบัณฑิตวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5  เอกสารนำเสนอ การถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลด