แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑