ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 1/2561 (29 มกราคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 592 เข้าชม

ด้วยสำนักงานอธิการบดี โดยกองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนและวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2564 ครั้งที่ 1/2561 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2561 – 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล