การประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (24 มกราคม 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 795 เข้าชม

กองนโนบายและแผนจัดประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิจารณา ตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อกองนโยบายและแผน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี ต่อไป