ขอแจ้งรหัสงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

ขอแจ้งรหัสงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

เอกสารหมายเลข 1 สรุปรายละเอียดรหัสโครงการ งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

เอกสารหมายเลข 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 33/2561 มอบอำนาจผู้บริหาร และประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัติ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

เอกสารหมายเลข 3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่องแนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย