ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปรีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (15 ธันวาคม 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 2806 เข้าชม

      กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมให้นโยบายการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในระยะ 4 ปี และได้รับเกียรติจากท่านปัญญา มหาชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สะท้อนมุมมองจากสภามหาวิทยาลัยในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก 1. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 2. รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3. ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชายชาวโขง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย