ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (6 มิถุนายน พ.ศ. 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 2556 เข้าชม

กองนโยบายและแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขึ้นในอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์  พงษ์ศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ และจัดทำทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ ต่อไป