รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๙ – ๒๕๖๐

บันทึกข้อมความ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

แบบรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด