เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารหมายเลข 1 ผังความเชื่อมโยงการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2 สรุปรายละเอียดหน่วยงานที่จัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3 แบบเสนอขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4 สรุปกรอบการจัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด

พื้นที่บริการวิชาการ ดาวน์โหลด