ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 3/2562 (9 กันยายน 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 336 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร