ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2) (26 กรกฎาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 390 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร