รหัสงบประมาณประจำปี 2562 เปลี่ยนเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Update)

เผยเเพร่เมื่อ 295 เข้าชม

รหัสงบประมาณประจำปี 2562 เปลี่ยนเป็นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Update)

GFMIS

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการ

สำนักงานอธิการบดี

กองนโยบายและแผน

ประกันคุณภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

สถาบันภาษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โรงเรียนวิถีธรรม

ครุศาสตร์

)ณเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีการเกษตร

มนุษยศาสตร์

วิทยาการจัดการ

วิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย