หัวข้อข่าว

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (3 กรกฎาคม 2567)

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ครั้งที่ 1/2567 (21 มิถุนายน 2567)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2567 (21 มิถุนายน 2567)

ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 3/2567 (21 มิถุนายน 2567)

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) จังหวัดสกลนคร (21 มิถุนายน 2567)

ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขั้นกรรมาธิการ (19 มิถุนายน 2567)

จัดเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (18 มิถุนายน 2567)

ประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (17 มิถุนายน 2567)

การอบรมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (14 มิถุนายน 2567)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 มิถุนายน 2567)