หัวข้อข่าว

ศึกษาดูงาน เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (26 กันยายน 2566)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 4/2566 (25 กันยายน 2566)

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อบรมการเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 สิงหาคม 2566)

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานโครงการ “โครงการสร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ (24 สิงหาคม 2566)

ประชุมหารือการจัดทำอาหารสำหรับบัณฑิต และอาหารและเครื่องดื่มพระราชทาน ในงานพระราชทานปริญญาบัตร (24 สิงหาคม 2566)

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (23 สิงหาคม 2566)

อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการทำงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร โรงแรมและเรือสำราญนานาชาติ SDG 8 (23 สิงหาคม 2566)

อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารเชิงกลยุทธ์และการวางแผนเพื่อทำงานเชิงรุกโดยใช้การวิเคราะห์ SOAR (22 สิงหาคม 2566)

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา THE Impact Ranking ครั้งที่ 1/2566 (21 สิงหาคม 2566)