หัวข้อข่าว

ประกาศปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มรายงานผลโครงการฯ 64

แบบฟอร์ม One Page โครงการ U2T

ประกาศขยายระยะเวลาปฏิทินการประเมิน ITA ครั้งที่ 2

แบบสำรวจตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เร่งรัดติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓) ระดับคณะ สำนัก สถาบัน กอง