รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เผยเเพร่เมื่อ 1144 เข้าชม

บันทึกข้อความกองนโยบายและแผน  ที่  ศธ ๐๕๔๒.๐๑/ว๘๐  วันที่  ๓  มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  งานพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

**กรุณานำส่ง “เอกสารแนบ ๓” ภายในวันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่กองนโยบายและแผน อาคาร ๑๐  ชั้น ๔ โทร IP Phone ๑๗๐**