หัวข้อข่าว

ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในหลวง ร 10

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เกษม บุตรดี

กองนโยบายและแผน ศึกษาดูงานด้านงานแผนและประเมินผล และด้านงบประมาณ ณ กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 ตุลาคม 2561

ศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประกาศเจตจำนง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 13 กรกฎาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 13 กรกฎาคม 2560

แสดงความยินดีกับ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์